Main area Rechtswissenschaft

List of courses in the range Bürgerliches Recht / Lehrstuhl Prof. Dr. Michael Heese

  • Proseminar: Der Dieselskandal und das Deliktsrecht